Loading...
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

img

KHÁI QUÁT VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

C:\Users\VS9 Win 8.1\Desktop\anh dep.JPG

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: tổ 6, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật.

- Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật tố tụng thì kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị.

- Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

TỔ CHỨC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

1. Ủy ban Thẩm phán

- Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình gồm Chánh án, Phó Chánh án và một số Thẩm phán. Số lượng thành viên Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.

- Phiên họp ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình do Chánh án chủ trì.

- Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình có nhiệm vụ quyền hạn:

+ Thảo luận về việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.

+ Thảo luận báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, với Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân cùng cấp.

+ Tổng kết kinh nghiệm xét xử.

+ Thảo luận về kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đoc thẩm, tái thẩm theo yêu cầu của Chánh án.

2. Tòa chuyên trách (Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế)

- Sơ thẩm những vụ việc theo quy định của pháp luật;

- Phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

3. Bộ máy giúp việc (Văn phòng; phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án hình sự; phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng)

a. Văn phòng

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu của Tòa án nhân dân tỉnh;

- Thực hiện công tác hành chính quản trị, kế toán tài chính của Tòa án nhân dân tỉnh;

- Giúp Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý công sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh và các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý theo phân cấp của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Thực hiện việc tiếp nhận, thụ lý các đơn khởi kiện, thụ lý hồ sơ vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh; phối hợp với các đơn vị chức năng khác của Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh trong việc phân công các Thẩm phán giải quyết các vụ án thuộc thẩm quyền;

- Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng;

- Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê tình hình hoạt động của Tòa án nhân dân cấp và các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý;

- Giúp Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xây dựng các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh và các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý để báo cáo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan hữu quan khác;

- Làm đầu mối thực hiện việc rà soát, tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp;

- Giúp Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh quản lý, tổ chức áp dụng thống nhất các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Tham mưu giúp Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, khai thác, duy trì và phát triển Trang thông tin điện tử;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

b. Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án hình sự

- Kiểm tra các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý để phát hiện, đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao xem xét, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm khi có căn cứ theo quy định của pháp luật hoặc tổ chức rút kinh nghiệm; tham mưu cho Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh tổng kết kinh nghiệm xét xử.

- Giúp Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện công tác thi hành án hình sự, theo dõi công tác thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

- Là đầu mối trong việc phối hợp với cơ quan thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu, tổng hợp và đề xuất hướng giải quyết đối với các bản án, quyết định tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

c. Phòng Tổ chức - Cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng

- Giúp Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ; thực hiện chính sách đối với công chức và người lao động của Tòa án nhân dân tỉnh và các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và quyết định phân cấp của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Giúp Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xây dựng, thực hiện kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm, các chức danh công chức khác của Tòa án nhân dân tỉnh và các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; giải quyết tố cáo đối với Thẩm phán, cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh và các Tòa án nhân dân cấp huyện trực thuộc tỉnh theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

- Giúp Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức và theo dõi hoạt động thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý.

- Giúp Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan tới hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh, các Tòa án nhân dân cấp huyện và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh./.

            

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH      

img


cdscv