Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

TAND TỐI CAO

TAND TỈNH HÒA BÌNH

image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

image

Hòa Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2018

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9

STT

Ngày tháng năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký

Địa điểm

1

Các ngày thứ 2 từ tuần 36 đến

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

Đ/c Hà Quang Dĩnh Chánh án

Đ/c Trần Hữu Doanh

Thư ký

Phòng tiếp công dân

2

Các ngày thứ 3, thứ 5

Các tuần từ 36 đến 39

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

Đ/c Lương Văn Can

Phó Chánh án

Đ/c Bùi Thị Hường

Thư ký

Phòng Tiếp công dân

3

Các ngày thứ 4, thứ 6

Các tuần từ 36 đến 39

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

Đ/c Trần Thị Oanh

Phó Chánh án

Đ/c Trần Minh Thêu

Thư ký

Phòng tiếp công dân

  

CHÁNH ÁN

Hà Quang Dĩnh


TAND TỐI CAO

TAND TỈNH HÒA BÌNH

image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

image

Hòa Bình, ngày 01 tháng 10 năm 2018

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10

STT

Ngày tháng năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký

Địa điểm

1

Các ngày thứ 2 từ tuần 36 đến tuần 39

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

Đ/c Trần Thị Oanh

Phó chánh án

Đ/c Trần Hữu Doanh

Thư ký

Phòng tiếp công dân

2

Các ngày thứ 3, thứ 5

Các tuần từ 36 đến 39

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

Đ/c Vũ Trường Giang Chánh văn phòng

Đ/c Bùi Thị Hường

Thư ký

Phòng Tiếp công dân

3

Các ngày thứ 4, thứ 6

Các tuần từ 36 đến 39

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

Đ/c Đào Ngọc Tiến

Phó Chánh văn phòng

Đ/c Trần Minh Thêu

Thư ký

Phòng tiếp công dân

  

CHÁNH ÁN

Hà Quang Dĩnh


cdscv